Thứ hai, Tháng chín - 24/09/2018

Học tiếng Nhật: Các quy tắc biến âmBáo Nhật – Các từ trong tiếng Nhật khi biến âm thường được chuyển thành âm đục, hoặc có thêm âm ngắt. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là về một số quy tắc biến âm cơ bản trong tiếng Nhật nhé.

1. Âm đục

– Hàng: か、き、く、け、こ
Âm đục: が、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)

– Hàng: さ、し、す、せ、そ

Âm đục: ざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)

– Hàng: た、ち、つ、て、と

Âm đục: だ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)

– Hàng: は、ひ、ふ、へ、ほ

Âm đục: ば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo)

ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ (pa, pi, pu, pe, po)

2. Âm ngắt: là các âm có つ nhỏ ở giữa từ (つ, ツ )

3. Một số cách biến âm cơ bản:

a, Nếu âm sau cùng của chữ kanji thứ nhất là 「く」, chữ đầu tiên của kanji thứ hai thuộc hàng 「か」thì 「く」sẽ biến thành âm「っ」nhỏ

Ví dụ: Quốc gia: 国(こく)+家(か):こっか
Trường học: 学(がく)+校(こう):がっこう
Phục hưng: 復(ふく)+興(こう):ふっこう

b, Hàng HA, khi theo sau âm つ thì つ sẽ biến thành つ nhỏ, âm hàng HA sẽ biến thành âm hàng PA

Ví dụ: Hoạt bát, sôi nổi: 活(かつ)+発(はつ):かっぱつ
Lập pháp: 立(りつ)+法(ほう):りっぽう
Ngày tháng: 月(がつ)+日(ひ):がっぴ

c, Âm hàng KA khi theo sau âm ん thì sẽ biến thành âm hàng GA (âm đục)

Ví dụ: Tầng 3: sa + n + kai -> sangai
Tầng mấy: na + n + kai -> nangai

d, Âm ん

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng TA, DA, RA, NA thì ん sẽ được đọc là N

Ví dụ: Phản đối: ha + n + ta + i -> hantai
Cả người, toàn thể: ze + n + ta + i ->zentai

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng BA, PA, MA thì ん sẽ được đọc là M

Ví dụ: Báo: shi + n + bu + n -> shimbun
Bút chì: e + n + pi + tsu -> empitsu

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng KA, GA thì ん sẽ được đọc là NG

Ví dụ: Điện: de + n + ki -> dengki
Khỏe mạnh: ge + n + ki -> gengki

Hãy nhớ kĩ các quy tắc biến âm này để phát âm thật giống người Nhật nhé!

Nguồn: dekiru.vn


Loading...

Học tiếng Nhật: Các quy tắc biến âm

5 (1) vote

Có Thể Bạn Nên Xem

Tham khảo thêm

Loading... 
Có thể bạn quan tâm