• Đất chật dân đông, người Nhật đã có một giải pháp không thể tuyệt vời hơn cho vấn đề nhà ở