Báo Nhật – Các cách biểu đạt hành động xảy ra đồng thời, cùng lúc trong tiếng Nhật 1.     ~うちに (trong lúc) Ý nghĩa: ~うちに có thể dùng với 2 ý nghĩa a, Thực hiện một hành động trước khi một trạng thái...