Báo Nhật – Khi thêm vào lập trường, hay khi so sánh về một phương diện, người nói có thể thể hiện rõ quan điểm, hay nhấn mạnh được tính chất của sự vật, sự việc hơn. Vì vậy, hôm nay Báo Nhật sẽ mang...