Báo Nhật – Báo Nhật xin gửi đến các bạn những mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N2 Bài 7 dùng để đưa ra một chủ đề, một đối tượng và thái độ, hành động xoay quanh chủ đề, hướng tới đối tượng đó. Những mẫu này...