Năm 2015, lao động bỏ trốn vẫn ở mức cao, tình trạng thu phí cao và lừa đảo người lao động vẫn xảy ra, đòi hỏi những giải pháp lâu dài, bài bản. Năm 2015, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 95.000 người đi...