Báo Nhật – Mong Bộ trưởng hãy công khai danh sách bác sĩ của các bệnh viện nhận hoa hồng của VN Pharma, đặng để tôi và nhân dân biết đường mà phòng tránh… Là một công dân kinh sợ bệnh ung thư, nhất là...