Báo Nhật – Để liên lạc với người đã khuất, ở Nhật người ta xây dựng những bốt điện thoại kinh dị, được gọi là bốt điện thoại của gió. Tất cả mọi người đều đau buồn trước sự ra đi của người thân, trong...