Báo Nhật – Như các bạn đã biết, cần cù chịu khó là một đức tính đặc trưng của người Nhật. Nếu ban ngày họ như một cỗ máy chỉ biết đến công việc, thì ban đêm, người Nhật mới thật sự sống lại như những...