Báo Nhật – Chẳng nên tẹo nào. Nhưng có một số bạn trong những hoàn cảnh nhất định vẫn phải quyết định “bùng là thượng sách” (tẩu vi thượng sách). Vì thế, Nói một chút về chuyện này để các bạn yên tâm...