Báo Nhật – Trước kia, Nhật Bản thực hiện việc cấp visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần trong thời hạn tối đa là 5 năm với một số điều kiện nhất định là người đến Nhật Bản với mục đích thương mại hoặc nhà...