Báo Nhật – Nhật Bản là một quốc gia của những người uống – và một vài nghi lễ cần được xem xét trước khi tham gia một rượu mạnh Không bao giờ đổ một thức uống cho mình, người bạn hoặc Chủ nhà nên...