những cách từ chối của người Nhật

Học Tiếng Nhật

26 Cách từ chối của người Nhật

Báo Nhật – Người Nhật luôn khéo léo trong giao tiếp, có người nói họ thảo mai, nhưng cũng có người cho rằng...